سمینار احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته درشیرخواران،کودکان و بزرگسالان در بیمارستان مرکزی نفت تهران