سمینار احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

سمینار احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته با اخرین دست اوردهای تغییرات ۲۰۱۸ در بیمارستان رسول اکرم در تاریخ ۴ بهمن ماه برای گروههای پرستاری و پیراپزشکی از ساعت ۸ صبح الی ساعت ۱۳ مطابق با هماهنگی با سوپروایزر آموزشی سرکار خانم عباسی