سمینار احیای قلبی ریوی پایه BLS

سمینار احیای قلبی ریوی پایه BLS برای گروه های درمانی غیر حرفه ای و اداری و نیز آموزش احیای قلبی ریوی پایه تنها با دست Hands only cpr  در تاریخ 29 دی ماه  برای افراد غیر حرفه ای در بیمارستان تهران