سمینار احیای قلبی ریوی در بزرگسالان در سال 1395 در سالن امفی تاتر بیمارستان ساسان مدرس سید هادی وکیلی