همایش احیای قلبی ریوی CPR در بیمارستان بهمن به روش OSCE د رچهار سناریوی به همراه اساتید دکتر آخوندی