سمینار احیای قلبی ریوی در بزرگسالان و کودکان و شیرخواران در بیمارستان ساسان در سالن ADC