سمینار احیای قلبی ریوی در بیمارستان امام رضای کرمانشاه و بیمارستان طالقانی مدرس سید هادی وکیلی