سمینار احیای قلبی ریوی در SKILL LAB دانشگاه علوم پزشکی ارتش برای کلیه بیمارستان های ارتش در سال 2013 مدرس سید هادی وکیلی