سمینار احیای قلبی ریوی در بیمارستان بهمن در سال به همراه استاد دکتر ابوالحسن قره داغی