همایش بزرگ احیای قلبی ریوی در بیمارستان محک به همراه دکتر ابوالحسن قره داغی