تصویب سال ۲۰۲۰ به عنوان سال پرستاری و مامایی

2020 year of the Nurse Celebrating Nursing and Midwifery endorsed by WHO Executive Board
سال ۲۰۲۰ به عنوان سال پرستاری و مامایی توسط کمیته اجرایی سازمان بهداشت جهانی تایید شد. 

There is a unique opportunity to honour the nursing contribution to the health of our world in 2020”
فرصتی منحصر به فرد برای احترام به مشارکت پرستاران در سلامت در سال ۲۰۲۰ وجود دارد.

 

 

کمیته اجرایی سازمان بهداشت جهانی و با حمایت شورای بین المللی پرستاران و کمپین Nursing Now سال ۲۰۲۰ به را به عنوان سال پرستار و ماما تعیین کرد.
این پیشنهاد توسط دبیرکل سازمان بهداشت جهانی ارائه شده است.

 

پیشنهاد سال ۲۰۲۰ به نام پرستار و ماما کمک شایانی به ارتقا شآن و منزلت پرستاری و برجسته کردن اهمیت نیاز به پرستاران تحصیل کرده ، سرمایه گذاری،  جذب و حفظ پرستاران و از بین بردن موانع برای توسعه نقش پرستاری پیشرفته که اثربخش می باشد در پوشش مراقبت های بهداشتی موثر است.
خانم کندی
ریس شورای بین المللی پرستاران ICN